Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On-Grid), hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời có lưu trữ (Hybird), hệ thống lưu trữ năng lượng.

Datsolar

Pin lưu trữ điện Sungrow 25.6KW

Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời kết hợp điện lưới và lưu trữ (Hybrid), hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Công suất: 25.6kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Pin lưu trữ điện Sungrow 22.4KW

Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời kết hợp điện lưới và lưu trữ (Hybrid), hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Công suất: 22.4kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Pin lưu trữ điện Sungrow 19.2KW

Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời kết hợp điện lưới và lưu trữ (Hybrid), hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Công suất: 19.2kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Pin lưu trữ điện Sungrow 16KW

Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời kết hợp điện lưới và lưu trữ (Hybrid), hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Công suất: 16kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Pin lưu trữ điện Sungrow 12.8KW

Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời kết hợp điện lưới và lưu trữ (Hybrid), hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Công suất: 12.8kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Pin lưu trữ điện Sungrow 9.6KW

Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời kết hợp điện lưới và lưu trữ (Hybrid), hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Công suất: 9.6kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm