Tủ Pin lưu trữ điện lithium ngoài trời / Tủ AC ngoài trời là một trong những thiết bị quan trọng của giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS)

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 129kWh

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 124kWh

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 120kWh

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 115kWh

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 111kWh

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 105kWh

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 101kWh