Tủ Pin lưu trữ điện lithium ngoài trời / Tủ AC ngoài trời là một trong những thiết bị quan trọng của giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS)

Datsolar

Sungrow 129kWh Energy Storage System

Datsolar

Sungrow 124kWh Energy Storage System

Datsolar

Sungrow 120kWh Energy Storage System

Datsolar

Sungrow 115kWh Energy Storage System

Datsolar

Sungrow 111kWh Energy Storage System

Datsolar

Sungrow 105kWh Energy Storage System

Datsolar

Sungrow 101kWh Energy Storage System